×

Диагностика на кармата - книга 12

С.Н. Лазарев
Диагностика на кармата - книга 12
Bulgaria

Диагностика на кармата - книга 12

С.Н. Лазарев
  • E-book
0

Product type: e-book

Format: pdf, epub, doc

 

5
Read the excerpt
5

Description

Влакът ритмично отброява километрите път. Погле- дът улавя отделни фрагменти от живота, който пробягва зад прозореца.
Най-напред – среща. С интерес разглеждам полян- ката, неголямата градина, килналата се на една страна къща. Съхне пране, до локвата се вижда малко ято гъски.
Няколко секунди живея на това място, усещам се там. А след това – раздяла. За денонощието, което пътува вла- кът, минавам хиляди такива раздели.
Не с главата, а със сърцето вече разбираш илюзор- ността на всичките ни проблеми. «Всичко действително е разумно, всичко разумно – действително» – тази фраза на Хегел по някаква причина изплува в съзнанието ми.
Светът наистина е разумен, защо тогава Хегел е виждал тези връзки, а другите – не? Сигурно защото съзнанието и тялото за него не са били абсолютни ценности. Съзна- нието е свързано с материалните обекти, затова то е фраг- ментирано. То вижда най-повърхностните връзки. Хегел не само е чувствал, че целият свят реализира скрита про- грама, той е виждал как тази програма всяка част от се- кундата продължава да свързва всички събития, ставащи 3
в света. Действително във всяка ситуация има висш сми- съл и често най-нелепата и неприятна за нас ситуация след известно време изглежда като помощ и спасение.
Виждам това по пациентите. Да допуснем, че имат проклятие, уроки или магия. Това еднозначно се възпри- ема като нещастие, от което трябва да се избавим. Но нали всяка неприятност, която се случва с нас, винаги уравновесява и неутрализира друг проблем.
Най-страшните загуби са онези, които не забеляз- ваме. Когато губим връзката с Бог и вътрешно започваме да се прекланяме пред човешкото щастие, често изпит- ваме само наслада. Представете си, че човек дълго и мъ- чително гради основите на къща. Тези основи могат да издържат два етажа. Човекът получава удоволствие, ко- гато издига стените и подготвя помещението за живеене, а от строителството на основите не изпитва никакво удо- волствие. Ето че е построен и измазан първият етаж и за- почва строежът на втория. Човекът е два пъти по-щастлив – мечтите и желанията му се сбъдват – и в преследване на човешкото щастие започва да строи трети, а след това и четвърти етаж. И изведнъж идва някакъв чиновник и казва: «Махнете третия и четвъртия етаж, не е позво- лено!» Човекът се мъчи, страда, мрази и не разбира, че допълнителните два етажа могат да го погубят.
А ето как изглежда това в реалността. Например, човек е направил смисъл на живота си стабилността и материалното благополучие и нещата му са тръгнали добре, появили са се пари и успех. Това е напълно ес- тествено, защото по-голямата част от енергията си той е насочил за реализация на плановете си.

Reviews 0 0.0


All purchased items you can find in your Personal Profile Page
When you purchase a video, you get an audio recording as a gift
All your purchases will be stored in your account for an unlimited time.
You can always ask for help in our support
Support Us
You can support the development of our website, the translation of books into other languages and other research-related projects. Sergey Lazarev
Read more
Subscription
Subscribe to receive the newsletter for the lastest articles, reports on new products and letters from readers.
0