×

Διαγνωστική του κάρμα. Βιβλίο δεύτερο Καθαρό κάρμα. Μέρος πρώτο

Διαγνωστική του κάρμα. Βιβλίο δεύτερο Καθαρό κάρμα. Μέρος πρώτο

Διαγνωστική του κάρμα. Βιβλίο δεύτερο Καθαρό κάρμα. Μέρος πρώτο

  • E-book
Rating 5.0
5.0 3
5.99
 
After payment, you can download content in My Profile on any device
Οι επιτυχίες της σύγχρονης ιατρικής είναι αναμφισβή- τητες. Ένας από τους βασικούς στόχους που προσπαθεί να επιτύχει η ιατρική είναι η διάγνωση της ασθένειας σε πρώι- μο στάδιο. Αυτό της επιτρέπει να θεραπεύει τους ανθρώπους πολύ πιο αποτελεσματικά. Όμως, όπως και στο παρελθόν, το κύριο ζήτημα της ιατρικής παραμένει η έλλειψη κατανόησης για το τι είναι η ασθένεια, ποια είναι τα αίτια της εμφάνισής της και τι πρέπει να γίνει για την πρόληψή της. Η σύγχρονη ιατρική προόδευσε σημαντικά, από τη στιγμή που οι γιατροί κατανόησαν ότι η μεμονωμένη θεραπεία ενός οργάνου δίνει πολύ περιορισμένες προοπτικές, αφού μαζί του νοσεί όλος ο οργανισμός και, συνεπώς, αυτός πρέπει να θεραπεύεται ως όλον, ως σύστημα. Για τον λόγο αυτό έχει αυξηθεί το ενδια- φέρον για την παραδοσιακή ανατολική ιατρική, της οποίας ο προσανατολισμός είναι ο οργανισμός ως ολότητα. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να έρθουν αντιμέτωποι με έννοιες όπως “ενερ- γειακοί μεσημβρινοί” και “ενεργειακά κανάλια”. Η αντίληψη του οργανισμού όχι μόνο ως φυσικού σώματος, αλλά και ως ενεργειακού συστήματος άρχισε να γίνεται σταδιακά οικεία σε κάθε γιατρό.
Σύμφωνα με την ανατολική ιατρική, ο άνθρωπος συνιστά πάνω απ’όλα ένα ενεργειακό σύστημα, το οποίο αλληλεπιδρά με όλον τον κόσμο. Η περαιτέρω ανάπτυξη της κλασικής ια- τρικής οδήγησε στη συνειδητοποίηση ότι βασική αιτία των ασθενειών, ακόμα και των ογκολογικών, είναι η εξασθέ νηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Το ανοσοποιητικό σύστημα συνδέεται με την ενέργεια του οργανισμού κι εξαρτάται από αυτήν. Η διάγνωση και η επίδραση πάνω στο ενεργειακό σύ- στημα είναι τομείς της σύγχρονης ιατρικής που έχουν μεγάλες προοπτικές.
Υπάρχουν, όμως, και άλλοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η φυσική κατάσταση του οργανισμού. Πριν από εκα- τοντάδες χρόνια, ο ιατροφιλόσοφος Αβικέννα έκανε ένα πεί- ραμα: άφησε ένα πρόβατο σε απόσταση ασφαλείας από έναν λύκο, έτσι ώστε το θηρίο να είναι ορατό στο πρόβατο. Μετά από τρεις μέρες το πρόβατο πέθανε, παρόλο που ήταν σωμα- τικά υγιές. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι αυτό που εμείς αποκαλούμε “ψυχική κατάσταση” καθορίζει σε σημαντι- κό βαθμό την κατάσταση του οργανισμού.
Στην Κεντρική Ασία, στην περίπτωση που η γέννα μιας προβατίνας ήταν ανεπιτυχής, οι βοσκοί χρησιμοποιούσαν μία μέθοδο θεραπείας. Όταν τίποτα άλλο δεν τη βοηθούσε να σηκωθεί και να ανανήψει, στη θέση του νεκρού νεογνού της έβαζαν δίπλα της ένα ζωντανό κάποιας άλλης προβατίνας.
Τότε, ταΐζοντάς το και φροντίζοντάς το, θεραπευόταν˙ αυτό ση- μαίνει ότι αυτό που εμείς αποκαλούμε “ψυχική κατάσταση” μπορεί να βοηθήσει εκεί όπου κανένα φάρμακο δεν βοηθάει.
Στον άνθρωπο, το ψυχικό επίπεδο του οποίου είναι ασύγκρι- τα υψηλότερο από εκείνο των ζώων, η επίδραση της ψυχικής κατάστασής του είναι αντίστοιχα πολύ ισχυρότ ερη. Χωρίς τη γνώση των νόμων του ανθρώπινου ψυχικού κόσμου, δεν είναι δυνατή η αρμονική εξέλιξη της σύγχρονης ιατρικής.
Σημαντική πρόοδος σχετικά με το πώς η υγεία του ανθρώ- που συνδέεται με τον ψυχισμό του επιτεύχθηκε χάρη στα πει- ράματα του Φραντς Μέσμερ (Franz Mesmer) και του Σίγκμουντ Φρόυντ (Sigmund Freud). Ο Μέσμερ απέδειξε ότι στην υγεία του ανθρώπου επιδρούν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο το άγχος, τα έντονα και δυνατά βιώματα, αλλά ακόμα και τα ασήμαντα.
Είναι πολύ βασικό να κατανοηθεί πόσο βαθιά διεισδύουν στο υποσυνείδητο˙ ό,τι επιδρά βαθιά επηρεάζει σοβαρά την υγεία του ανθρώπου. Ο Σίγκμουντ Φρόυντ έκανε μια ανακάλυψη η οποία συνέδεσε την ψυχολογία με την ιατρική: απέδειξε ότι οι βαθειές, υποσυνείδητες δομές λειτουργούν με δικούς τους κανόνες και το στρες που τυχόν βιώνει κανείς, έστω και μια φορά, δεν εξαφανίζεται −διατηρείται στο υποσυνείδητο και μετά από καιρό μπορεί να προκαλέσει ασθένεια.
Ξεκίνησα τις έρευνές μου στον τομέα της βιοενεργητικής πριν από δεκαπέντε χρόνια περίπου. Αρχικά ο προσανατολι- σμός μου ήταν η επίδραση στο άρρωστο όργανο ενός ασθε- νούς, όχι μόνο με φάρμακα ή με φυσιοθεραπεία, αλλά και μέσῳ της ενέργειας, στέλνοντας δηλαδή ενεργειακά ρεύμα- τα με τη δύναμη της θέλησης. Στη δεκαετία του 1980, στον τομέα της υπεραισθητικής θεραπείας, ο οποίος περνούσε τα ίδια εξελικτικά στάδια με την επίσημη ιατρική, εμφανίστηκε η άποψη ότι κατά τη θεραπεία της ασθένειας είναι απαραίτητη η επίδραση σε όλον τον οργανισμό. Εξάλλου, όσο νωρίτερα γι- νόταν η ενεργειακή επιδιόρθωση, τόσο πιο εύκολα μπορούσε να καταπολεμηθεί η ασθένεια.
Το 1986 έκανα προσπάθειες πρώιμης διάγνωσης των ασθενειών, εξετάζοντας την ενεργειακή κατάσταση του αν- θρώπινου οργανισμού. Αποδείχτηκε ότι η ανάλυση των ενερ- γειακών πληροφοριακών πεδίων επιτρέπει τον εντοπισμό της ασθένειας πολύ νωρίτερα, σε σύγκριση και με την πιο τέλεια συσκευή. Έγινε σαφές ότι, για την περαιτέρω ανάπτυξη της πρώιμης διάγνωσης, χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι οι οποίες καθορίζουν την ενεργειακή πληροφοριακή κατάστα- ση του οργανισμού. Εργαζόμενος αδιάκοπα προς αυτήν την κατεύθυνση, επιτύγχανα με ακρίβεια την πρώιμη διάγνωση ασθενειών, φτάνοντας σε ολοένα πιο λεπτοφυή επίπεδα των ενεργειακών δομών του ανθρώπινου πεδίου, οι οποίες δομές είναι φορείς πληροφοριών.
Το 1990 έφτασα σε ένα καινούργιο επίπεδο ερευνών και, στις ενεργειακές πληροφοριακές δομές που περιβάλλουν το σώμα του ανθρώπου, ανακάλυψα τις ιδιόμορφες αλλοιώσεις του πεδίου, οι οποίες οδηγούν σε αρρώστιες και διαταρα- χές της φυσικής κατάστασής του. Η επαναφορά τους μέσῳ της ενεργειακής επίδρασης έφερνε θαυμάσιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια αποδείχτηκε ότι η δομή του ανθρώ- πινου πεδίου είναι πολύ πιο σύνθετη και ακριβώς οι ενεργει- ακές πληροφοριακές δομές είναι που καθορίζουν τη φυσική κατάσταση του οργανισμού, που σημαίνει ότι η ασθένεια ξε- κινάει στο ενεργειακό πληροφοριακό επίπεδο του ανθρώπου.
Συνεχίζοντας τις έρευνές μου ανακάλυψα έναν ενδιαφέ- ροντα κανόνα: κατά την επίδρασή μας στις δομές του πεδίου αλλάζει όχι μόνο η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, αλλά και τα συναισθήματά του, ο χαρακτήρας του και τα γεγονότα που είναι συνδεδεμένα με αυτόν − με άλλα λόγια, εκείνο που αποκαλούμε “μοίρα”. Συνεπώς, σε επίπεδο πεδίου, η φυσική, η συναισθηματική και η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Αυτό επέτρεψε να εξηγήσου- με γιατί οι ψυχικές και οι συναισθηματικές εκρήξεις μπορούν να επιδράσουν τόσο έντονα στη φυσική κατάστασή του. Άρα, κατά τη θεραπεία, επιδρούμε όχι μόνο στο σώμα, αλλά −σε κάποιο βαθμό− και στα συναισθήματα και στην ψυχική κατά- σταση του ανθρώπου. Ακόμα πιο εύλογο είναι το αντίθετο: όταν επιδρούμε στον νου, στην ψυχή, στα συναισθήματα του ανθρώπου, επιδρούμε και στη φυσική του κατάσταση.
Το 1991 κατόρθωσα να κάνω μια ανακάλυψη, το νόημα της οποίας συνίσταται στο ακόλουθο: σε ενεργειακό πληρο- φοριακό επίπεδο οι γονείς, τα παιδιά και τα εγγόνια αποτε- λούν ένα ενιαίο σύνολο. Η ψυχική κατάσταση, τα συναισθή- ματα και η συμπεριφορά των γονέων επηρεάζουν τον ψυχικό κόσμο, τα συναισθήματα και τη φυσική κατάσταση των παι- διών. Άρα, αλλάζοντας την ψυχολογία των γονέων, μπορούμε να αλλάξουμε και τη φυσική κατάσταση των παιδιών.
Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι ο γενε- τικός κώδικας δεν είναι ο βασικός διαβιβαστής των πληροφο- ριών. Οι ενεργειακές πληροφοριακές δομές του ανθρώπινου πεδίου έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία. Με αφετηρία την αντίληψη αυτή, μπορούμε να μιλάμε για “γο- νότυπο του πεδίου”, ο οποίος έχει μεγαλύτερο όγκο από τον σωματικό και κληροδοτεί τα συναισθήματα, τον χαρακτήρα, ακόμα και την κοσμοαντίληψη. Αυτό επέτρεψε να βρεθεί η σχέση μεταξύ της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, της ψυχια- τρικής, της φυσιολογίας και των άλλων επιστημών οι οποίες μελετούν τον άνθρωπο.
Στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο αποκαλύφθηκε ο μηχα- νισμός του κάρμα, ο οποίος αναφερόταν σε διάφορες αρχαί- ες πηγές, αλλά στην πράξη δεν είχε μελετηθεί από κανέναν μέχρι τις μέρες μας. Ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων ερευνών, που επιβεβαιώθηκαν με πρακτική εφαρμογή στις θεραπείες ασθενών, καθορίστηκε ο μηχανισμός που συνδέει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου με τις αρρώστιες όχι μόνο του ίδιου, αλλά και των παιδιών του.
Ο άνθρωπος αποτελείται, εκτός από το φυσικό σώμα του, και από ένα περίβλημα πεδίου. Εάν για το σωματικό περίβλη- μα είναι βασικά τα χαρακτηριστικά του χώρου, για το περίβλη- μα πεδίου είναι βασικά τα χαρακτηριστικά του χρόνου. Το φυ- σικό σώμα εγκαθίσταται στον χώρο, το περίβλημα του πεδίου στον χρόνο. Κάνοντας κάποιες πράξεις, υλοποιώντας σκέψεις και συναισθήματα σε φυσικό επίπεδο, ο άνθρωπος επιδρά στο χρονικό του σώμα, δηλαδή −με απλά λόγια− με τη συμπεριφο- ρά του και τα συναισθήματά του επιδρά στο ίδιο του το μέλ- λον. Η κοσμοαντίληψη του ανθρώπου και τα συναισθήματά του επιδρούν στο χρονικό σώμα του ισχυρότερα από τις φυ- σικές πράξεις του. Με αυτόν τον τρόπο κατανοεί κανείς ότι η διαμόρφωση μιας αληθινής κοσμοθεωρίας και, παράλληλα, τα συναισθήματά μας αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία για την επιβίωση και την εξέλιξη της ανθρωπότ ητας απ’ ότι όλες οι επιτυχίες της σύγχρονης ιατρικής μαζί.
Αυτές οι έρευνες μάς επιτρέπουν να ενοποιήσουμε τις γνώσεις για τον άνθρωπο σε ένα ενιαίο σύστημα, αναπτύσσο- ντας νέες προοπτικές για το μέλλον.
  Reviews 3
Rating 5.0 3
Αρσένιος
Υπέροχο βιβλίο που άλλαξε τη ζωή μου. Μετά από λίγους μήνες από την ανάγνωση του βιβλίου και την έναρξη εργασίας πάνω στον εαυτό μου, επιτέλους κατάφερα να βελτιώσω τις σχέσεις μου με το συνάδελφο, αλλά και όχι μόνο με τον συνάδελφο. Σε αυτό το στάδιο δεν σκοπεύω να σταματήσω, περιμένω με ανυπομονησία το νέο βιβλίο. Ευχαριστώ τον συγγραφέα για την προσπάθειά του.
Yesterday at 11:13
0
Άργος
Υπέροχο βιβλίο για προσωπική ανάπτυξη, κατάλληλο τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους αναγνώστες. Το συνιστώ για γνωριμία.
20 february 2024, 14:39
0
Περικλής
Αυτό το βιβλίο άλλαξε την κοσμοθεωρία μου κατά 100 τοις εκατό και εμένα τον ίδιο. Το συνιστώ για ανάγνωση.
30 december 2023, 15:21
0
Leave a review
Share your opinion about the product
Rate
0/710
You can watch all materials in my profile on any device
When you buy a video, you get an audio recording as a gift
All your purchases will be stored in my profile for an unlimited time
You can always contact our support for help
Other materials

Support Us
Learn more
Subscription
Leave your e-mail to 2 times a month to receive information about new products, interesting articles and letters from readers
0